Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                 IGR-II.7820.1.42.2018

Olsztyn, 26.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.09.2018), została wydana decyzja Nr 37/18 z dnia 26.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.42.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 17/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.13.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”,

w zakresie zmiany zapisów punktu 6.1.:

-        z: „stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna i zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie                     w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,

-        na: „stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna i zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie               w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”.

w zakresie zmiany zapisów punktu 6.2.:

-        z: „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,

-        na: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”.

Pozostałe warunki decyzji Nr 17/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.13.2018 pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/28 10:27:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska