Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.39.2018
z 25.09.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.09.2018 r.), została wydana decyzja Nr 35/18 z dnia 25.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.39.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 18/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.6.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR",
w zakresie zmiany zapisów punktu 6.1.:
-   z: „Zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy działki wskazane w pkt 6.1 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,
-    na: „Zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy działki wskazane w pkt 6.1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,
w zakresie zmiany zapisów punktu 6.2.:
-    z: „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna lub odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy, najmu lub użyczenia na tych działkach.”,
-     na: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna lub odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy, najmu lub użyczenia na tych działkach.”.
Pozostałe warunki decyzji Nr 18/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.6.2018 pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/25 14:00:20
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska