Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 21.09.2018 r.

 

IGR-I.746.1.24.2018                                      

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek  Pani  Beaty Ferek ,  pełnomocnika Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, ul. Partyzantów 17 Olsztyn , z dnia 4.09.2018, data wpływu: 6.09.2018 r., uzupełniony w dniu17.09.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej dla obiektu należącego  do Delegatury  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  w Białymstoku zlokalizowanego w Olsztynie przy   ul. Partyzantów 17.

                 Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działkach  ewidencyjnych: nr 32/7, 32/1, 31/1, 32/11 w obrębie geodezyjnym 72 miasto Olsztyn, gmina miejska Olsztyn , stanowiących  teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek –kierownik oddziału, tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/24 13:22:28
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska