Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
  Olsztyn, dnia 24.01.2018 r.

IGR-I.746.1.2.2018                                      

                                                      OBWIESZCZENIE

                                                

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Janusza Topolskiego, ul.Tuwima 17 , 16-001 Kleosin , pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, z dnia 27.12.2017, data wpływu: 2.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV ,

- budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV,

- budowie stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV,

- budowie złączy kablowych ZK-SN 15kV .

Przedmiotową inwestycją będą objęte nieruchomości (lub ich części) stanowiące teren zamknięty , położone w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu piskiego:

- w gminie Orzysz

                 Obręb nr 0024 Wierzbiny, działki nr: 122, 190, 191, 234, 235, 296, 297, 298, 299, 341/1, 341/2, 360, 397, 398, 428/6, 483/9, 3089/2, 3090,

                 - w gminie Biała Piska

                 Obręb nr 0046 Bemowo-Piskie, działki nr: 20/42, 20/46, 20/47, 20/56, 20/70, 20/91, 20/113, 20/114, 20/150, 20/153, 457/4, 457/5, 498/2, 499, 532;

                 Obręb nr 0006 Drygały, działki nr: 3595, 3620, 3664, 3686, 3716, 3783, 3793, 3809/1.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:11:16
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska