Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 21.09.2018 r.

 

IGR-I.746.2.25.2018

 
 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Jana Iwaniuka  działającego z  upoważnienia  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 ul. Garbarska 21a zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV                  w  skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 Białystok- Głomno   w  km.   ok. 84,480 - 84,610.

                        Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 619/2, obręb 0031 Prostki, gmina Prostki,  powiat ełcki, stanowiącej  teren zamknięty.

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek – kierownik oddziału , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/24 13:00:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska