Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.32.2018

z dnia 11.09.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Prezydenta Olsztyna, z dnia 8.08.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej:

- strona lewa: od km 0+994,24 do km  1+959,90

- strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90

oraz oświetlenia miejskiego od km 0+837,00 do km 1+942,50.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obręb nr 80, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 6, 17, 29;

-        obręb nr 81, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 1;

-        obręb nr 92, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 9/2;

-        obręb nr 97, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 1, 80/3, 5/2, 6/6, 72/5, 74/5;

-        obręb nr 98, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 2/1;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową zjazdów:

-        obręb nr 80, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 28/4;

-        obręb nr 97, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 5/1, 72/4, 6/5;

3)      co do których inwestor uzyskał oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane: 

-        obręb nr 80, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 30;

-        obręb nr 86, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 38/6, 42/2;

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 (poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/13 11:24:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska