Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7821.4.2018

z dnia 10.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2018 r., została wydana decyzja uchylająca decyzję Starosty Olsztyńskiego ZRID Nr Bc/49/2018 z dnia 25 maja 2018 r. znak: BI -II.6740.1.14.2018.DT16 udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa ulicy dojazdowej wraz z odwodnieniem w Biskupcu przy ul. 1 Maja oraz przebudowa istniejącej infrastruktury”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  - piątek 1000 – 1300).

Decyzja niniejsza jest ostateczna, nie służy od niej dalszy środek odwoławczy.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/13 11:19:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska