Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
                                                                                                        Olsztyn, dnia 3.09.2018 r.

 

IGR-I.746.2.33.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Filimoniuka, działającego z  upoważnienia    PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z dnia 30.07.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 3.08.2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.08.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 24.08.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS wraz     ze złączami kablowymi na obszarze linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk w km 141,900-142,550, na działkach nr 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11 obr. ewidencyjny 0049 Suczki, gm. Ełk, stanowiących  teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi    i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).
Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel. 89-5232783.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/03 14:35:08
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska