Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.27.2018

z dnia 22.08.2018 r.

                                                                                                       OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Krystiana Obidzińskiego (pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego ul. E. Plater 1, 11-041 Olsztyn) z dnia 5.07.2018 r. (uzupełniony w dniu 09.08.2018 r., 17.08.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 od km 70+853,35 do km 70+974 z drogą powiatową   nr 1252N od km 7+130 do km 7+188 w Grodzicznie”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno, obręb nr 0010 Nowe Grodziczno, działki nr: 276, 275/2, 293/2, 275/3, 274/1, 274/2, 279/2, 277, 278, 275/3, 274/1;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej oraz zjazdów:

-        jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno, obręb nr 0010 Nowe Grodziczno, działki nr: 299, 300, 274/1;

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/30 11:40:44
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska