Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.26.2018

z 23.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Olsztyna, z dnia 6.07.2018 r., uzupełniony 20.08.2018 r., została wydana decyzja Nr 30/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.26.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego nr 20/16 z dnia 20 maja 2016 r., znak: IGR-II.7820.1.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A (odcinek miejski) – odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn”, zmienioną decyzjami: nr 29/16 z dnia 26 lipca 2016 r., znak: IGR-II.7820.1.34.2016 oraz nr 32/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r., znak: IGR-II.7820.1.39.2016,

w zakresie:

rezygnacji z wykonania ekranu akustycznego zlokalizowanego od km 0+300 do 0+368 – ekran 1 z kontynuacją wzdłuż ul. Dorantta na długości 22 m o wysokości 4,0 m w zakresie działek:

- obręb 160, miasto Olsztyn, działki 39/62,

- obręb 160, miasto Olsztyn, działki 39/72, 39/73 (powstałe w wyniku podziału działki 39/53 - decyzja Prezydenta Olsztyna, znak GGN.I.6831.26.2017.A z dnia 11.07.2017 r.), zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Pozostałe warunki decyzji nr 20/16 z dnia 20 maja 2016 r., znak: IGR-II.7820.1.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A (odcinek miejski) – odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn” oraz decyzji zmieniających nr 29/16 z dnia 26 lipca 2016 r., znak: IGR-II.7820.1.34.2016 oraz nr 32/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r., znak: IGR-II.7820.1.39.2016, pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/27 12:16:32
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska