Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep


   

    IGR-II.7840.3.7.2018
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

 

    OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, została wydana decyzja Nr Goł/053/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.7.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – skrzyżowanie z linią kolejową nr 41 Gołdap – Olecko (przekroczenie obszarów kolejowych), na działkach:
- nr 40/8 obręb 0023 Pogorzel, jedn. ewid. 281803_5 Gołdap w km 48,755,
- nr 72 obręb 0016 Łęgowo, jedn. ewid. 281304_5 Olecko w km 33,594,
- nr 174 obręb 0023 Sedranki, jedn. ewid. 281304_5 Olecko w km 30,735 i w km 31,120.

Wobec powyższego informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/17 14:57:17
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska