Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 9.08.2018 r.

 

IGR-I.746.2.32.2018
 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Pana Tomasza Osewskiego, Wójta Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 -300 Ełk,  została wydana decyzja zmieniająca  decyzję o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego nr Eł/7/2018  z dnia 23 lutego 2018 r., znak: IGR-I.746.2.35.2017 dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji  deszczowej  w obszarze linii kolejowej nr  219 relacji Olsztyn –Ełk w km  ok. 149,51- 149,64 na działce nr 248/3 obręb 0031  Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki, stanowiącej  teren zamknięty.

Decyzja ww. nie jest ostateczna.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

        

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/09 15:22:17
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska