Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 9.08.2018 r.

 

IGR-I.746.2.29.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pani Cecylii Dzielińskiej, działającej z upoważnienia Gminy Miejskiej Iława została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej na: uregulowaniu stosunków wodnych – zlewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu  z torami linii kolejowych nr E 65 Warszawa-Gdynia w km ok. 208,005 oraz linii nr 353 Poznań-Skandawa w km ok. 228,712 oraz torami bocznymi.

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działkach ewidencyjnych nr 1/69 i 1/55, obręb 8 miasto Iława, powiat iławski, stanowiącej teren  zamknięty .

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/09 14:54:32
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska