Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
  Olsztyn, 26 stycznia 2018 r.

IGR-I.746.2.2.2018

                                                      OBWIESZCZENIE

                                               

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Bożeny Grądziel i Andrzeja Osipów, pełnomocników inwestora: PKP PLK Spółka akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216 relacji Olsztyn - Działdowo:

  • rozbiórce i/lub budowie peronów wraz z dojściami, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą w następujących lokalizacjach:

- przystanek osobowy Zakrzów- Sarnowo na działce nr 46/6 w obr. Zakrzewo gmina Kozłowo powiat nidzicki,

- przystanek osobowy Kozłowo na działce nr 796/14 w obr. Kozłowo gmina Kozłowo powiat nidzicki,

- przystanek osobowy Dobrzyń na działce nr 1 w obr. Dobrzyń gmina Nidzica powiat nidzicki,

- przystanek osobowy Bujaki na działce nr 251 w obr Bolejny gmina Nidzica powiat nidzicki,

- przystanek osobowy Waplewo na działce nr 517/4 w obr. Maróz gmina Olsztynek powiat olsztyński,

- stacja Olsztynek na działce nr 51/36 w obr. 3 Olsztynek gmina Olsztynek powiat olsztyński,

- przystanek osobowy Gryźliny na działce nr 511 w obr. Gryźliny gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- przystanek osobowy Stawiguda na działce nr 590/5 w obr. Stawiguda gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- stacja Gągławki na działce nr 11/8 w obr. Gągławki gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- przystanek osobowy Bartąg na działce nr 119/5 w obr. Bartąg gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- przystanek osobowy Olsztyn Dajtki na działce nr 124/12 w obr. 151 Olsztyn gmina Olsztyn powiat Olsztyn,

- przystanek osobowy Olsztyn Śródmieście na działce nr 223/1 w obr. 20 Olsztyn gmina Olsztyn powiat Olsztyn;

  • rozbiórce i budowie, przebudowie lub remoncie wiaduktów w następujących lokalizacjach:

- w km 11,330 na działce nr 46/6 w obr. Zakrzewo gmina Kozłowo powiat nidzicki,

- w km. 11,979 na działkach 46/6 i 796/14 w obr. Kozłowo gmina Kozłowo powiat nidzicki,

- w km 22,049 na działce nr 255 w obr. Olszewo gmina Nidzica powiat nidzicki,

- w km. 62,060 na działce nr 154 w obr. Miodówko gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- w km. 69,450 na działce nr 11/8 w obr. Gągławki gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- w km. 72,303 na działce nr 119/5 w obr. Bartąg gmina Stawiguda powiat olsztyński;

  • rozbiórce i budowie lub przebudowie mostów w następujących lokalizacjach:

- w km. 9,097 na działce nr 46/8 i 252 w obr. Zakrzewo gmina Kozłowo powiat nidzicki,

- w km. 9,667 na działce nr 46/6 i 46/8 w obr. Kozłowo gmina Kozłowo powiat nidzicki;

  • rozbiórce i budowie przepustów w następujących lokalizacjach:

- w km. 60,810 na działce nr 835 w obr. Gryźliny gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- w km. 65,698 na działce nr 590/5 w obr. Stawiguda gmina Stawiguda powiat olsztyński,

- w km. 74,406 na działce 331/2 w obr. Bartąg gmina Stawiguda powiat olsztyński.

 

 Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych stanowiących teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 09:49:58
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska