Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 IGR-II.7840.3.46.2018

z dnia 7.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b, 10-602 Olsztyn) z dnia 09.07.2018 r., została wydana decyzja nr Ni/052/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. znak: IGR-II.7840.3.46.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr Ni/060/11 z dnia 27.06.2011 r., znak: IGR-II.7840.47.2011.KP, zmienioną decyzją nr Ni/128/15 z dnia 23.09.2015 r. znak: IGR-II.7840.3.154.2015, zmienioną decyzją nr Ni/044/17 z dnia. 3.04.2017 r. znak: IGR-II.7840.3.28.2017 oraz zmienioną decyzją nr Ni/091/17 z dnia 5.09.2017 r. znak: IGR-II.7840.3.84.2017 dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 oraz skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 w Nidzicy wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”,

w zakresie:

I)         ograniczenia zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Traugutta, 1 Maja i Słowackiego na wlocie ulicy 1 Maja od strony rynku,

II)      ograniczenia zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza na wlocie ulicy Mickiewicza od strony rynku,

III)   zmiany paramentów zjazdu publicznego z działki nr 6/2 obr. 6 (droga wewnętrzna D39KDW),

IV)    zmiany lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej,

V)       zmiany lokalizacji sieci wodociągowej,

VI)    zmiany lokalizacji oświetlenia ulicznego,

VII) zmiany zakresu przebudowy kolizji elektroenergetycznych,

VIII)       zmiany lokalizacji studni na kanale melioracyjnym – działka nr 56/8 obr. 5,

IX)    zmiany szerokości ciągów rowerowych,

X)       zmiany trasy przyłącza sieci gazowej.

 

Pozostałe warunki decyzji nr Ni/060/11 z dnia 27.06.2011 r., znak: IGR-II.7840.47.2011.KP, decyzji zmieniającej nr Ni/128/15 z dn. 23.09.2015 r. znak: IGR-II.7840.3.154.2015, decyzji zmieniającej nr Ni/044/17 z dn. 3.04.2017 r. znak: IGR-II.7840.3.28.2017, decyzji zmieniającej nr Ni/091/17 z dn. 5.09.2017 r. znak: IGR-II.7840.3.84.2017 dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 oraz skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 w Nidzicy wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 7.30-15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/08/07 14:09:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska