Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 18.07.2018 r.

 

IGR-I.746.2.32.2018


 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 -300 Ełk zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania zmiany decyzji nr Eł/7/2018 z dnia   23 lutego 2018 r., znak: IGR-I.746.2.35.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji  deszczowej w obszarze linii kolejowej  nr  219 relacji Olsztyn –Ełk w km ok. 149,51- 149,64. Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 248/3 obręb 0031  Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 326).

Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel. 89/5232783

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/19 07:13:24
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska