Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 12.07.2018 r.

 

IGR-I.746.2.31.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Tabaki, działającego z  upoważnienia  ENERGA-Operator S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 10.07.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11.07.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne   w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na obszarze linii kolejowej  nr 353 Poznań Wschód-Skandawa w km. ok 249,1 - 249,2.

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 524/18, obręb 0031 Samborowo,  gmina Ostróda, powiat ostródzki, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel. 89-5232783.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/13 15:22:55
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska