Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 11.07.2018 r.

 

IGR-I.746.2.30.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na Burmistrza Pasłęka Pana Wiesława Śniecikowskiego, z dnia 22.06.2018r. (data wpływu do tut. urzędu: 28.06.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej 110 PE na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn-Bogaczewo, w km ok. 69,890 – 69,900, na działce ewidencyjnej nr 382, obręb Nowa Wieś, gm. Pasłęk, stanowiącej  teren zamknięty.           

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel. 89-5232783.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/11 14:18:05
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska