Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
                                                                                                        Olsztyn, dnia 6.07.2018 r.

 

IGR-I.746.2.26.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                
    Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda  Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Mirosława Ropiaka, Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej na: budowie infrastruktury towarzyszącej skanera tj. poprowadzeniu przyłączy, wykonaniu przejścia pomiędzy bunkrem akceleratora a wieżą detektorów, lokalizacji kamer, czujników, bramek detekcyjnych, barier i osłon antyradiacyjnych oraz budowie części obiektów skanera RTG  w km. 88,85- 90,385 linii kolejowej 204 Malbork-Braniewo , w ramach doposażenia Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz  z budynkiem obsługi.
Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce nr 151, obręb 0014 Rusy, gmina Braniewo, powiat braniewski, stanowiącej teren  zamknięty .
Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         
Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/07/06 15:08:55
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska