Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.24.2017

Olsztyn, 10.01.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Olsztyna, została wydana decyzja Nr 1/18 z dnia 9 stycznia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Zadanie III – Przebudowa ul. Lubelskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

  1. 1)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 16:

-        obręb nr 82, miasto Olsztyn, działki nr: 5/12, 5/13, 24/5;

-        obręb nr 87, miasto Olsztyn, działki nr: 18/2, 20, 80/1 (powstała z podziału 80), 81/1 (powstała z podziału 81), 83, 98/3, 100, 123/12 (powstała z podziału 123/8);

-        obręb nr 88, miasto Olsztyn, działki nr: 6/4, 7/1, 12/25 (powstała z podziału 12/5), 12/23, 15/1, 16;

  1. 2)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych:

-        obręb nr 76, miasto Olsztyn, działki nr: 5, 7, 8, 9, 10/4;

-        obręb nr 78, miasto Olsztyn, działki nr: 3/6 (powstała z podziału 3/2), 4, 11/1 (powstała z podziału 11), 21/1 (powstała z podziału 21);

-        obręb nr 79, miasto Olsztyn, działki nr: 1, 3, 5/8 (powstała z podziału 5/1), 5/6, 5/10 (powstała z podziału 5/7), 6, 15/1, 19/6, 21/1;

-        obręb nr 82, miasto Olsztyn, działki nr: 5/9;

-        obręb nr 87, miasto Olsztyn, działki nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 42/10 (powstała z podziału 42/3), 43, 45/3 (powstała z podziału 45/2), 54/6 (powstała z podziału 54/1), 123/9 (powstała z podziału 123/8);

-        obręb nr 89, miasto Olsztyn, działki nr: 1, 11/8 (powstała z podziału 11/1);

  1. 3)przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:

-        obręb nr 76, miasto Olsztyn, działki nr: 2/1, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7;

-        obręb nr 78, miasto Olsztyn, działki nr: 2/13, 3/7 (powstała z podziału 3/2), 11/2 (powstała z podziału 11), 21/2 (powstała z podziału 21);          

-        obręb nr 79, miasto Olsztyn, działki nr: 2/7, 2/10, 2/12, 5/11 (powstała z podziału 5/7), 7/8, 7/10, 8, 9/1, 9/13, 9/14, 13/2, 13/3, 13/4, 16, 18/2, 18/6, 19/9, 20, 21/2;

-        obręb nr 82, miasto Olsztyn, działki nr: 1, 2/9, 3/1, 3/2, 5/5, 5/6, 6, 8, 9, 12, 14, 26/3, 28/3, 46, 47;

-        obręb nr 83, miasto Olsztyn, działki nr: 1/7, 9/13;

-        obręb nr 85, miasto Olsztyn, działki nr: 1/8;

-        obręb nr 87, miasto Olsztyn, działki nr: 2/17, 10/3, 11/1, 12, 38/1, 41, 42/11 (powstała z podziału 42/3), 44/2, 45/4 (powstała z podziału 45/2), 54/7 (powstała z podziału 54/1), 55, 78, 80/2 (powstała z podziału 80), 81/2 (powstała z podziału 81), 82, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 86, 91/2, 92/1, 92/2, 94/4, 97, 98/1, 113/5, 115/4, 115/5, 116, 121, 123/3, 123/10 i 123/11 (powstały z podziału 123/8), 127/1, 127/2;

-        obręb nr 88, miasto Olsztyn, działki nr: 1, 2/2, 4/1, 5, 6/3, 6/5, 7/2, 12/26 (powstała z podziału 12/5), 12/9, 12/21, 15/2, 17/1;

-        obręb nr 89, miasto Olsztyn, działki nr: 2, 3, 4, 5/3, 5/4, 5/5, 5/10, 6, 9/1, 11/9 (powstała z podziału 11/1), 11/2, 12/3, 21/5, 21/17;

  1. 4)na terenach linii kolejowych objętych obowiązkiem zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji:

-        obręb nr 79, miasto Olsztyn, działka nr: 4/1, 5/4, 19/3, 19/5;

-        obręb nr 159, miasto Olsztyn, działka nr: 1/94.

  1. 5)dla których inwestor posiada oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane:

-        obręb nr 79, miasto Olsztyn, działki nr: 20, 21/2;

-        obręb nr 89, miasto Olsztyn, działka nr: 11/1.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 730 - 1530). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Urzędu Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn z dowodem osobistym i niniejszym zawiadomieniem.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 09:40:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska