Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Olsztyn, dnia 28.06.2018 r.

IGR-I.746.2.28.2018

                                                        OBWIESZCZENIE


                                                 
    Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Krzysztofa Pilarczyka, pełnomocnika  PKP PLK S.A,,  w dniu 28.06.2018 r. została  wydana decyzja zmieniająca decyzję nr Mor/8/2018 z dnia 12 marca 2018 r., znak: IGR-I.746.2.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowie peronu nr 3 wraz z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii  nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454, na działce ewidencyjnej: nr 4/57 obręb Morąg, gmina Morąg,  powiat ostródzki, stanowiącej  teren zamknięty.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .          

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/28 15:07:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska