Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
                                                                                                        Olsztyn, dnia 28.06.2018 r.

 

IGR-I.746.2.25.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                
    Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda  Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Zdzisława Kucharczyka Zakład Projektowania i Usług Technicznych, pełnomocnika  Energa-Operator SA. Oddział  w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,  w dniu 28.06.2018 r. została  wydana decyzja nr Bra/26/2018, znak: IGR-I.746.2.25.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 dla potrzeb zasilania w energię elektryczną projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych i usługowo-handlowych przy ul. Sikorskiego  w Braniewie w skrzyżowaniu z linią kolejową 254 Tropy-Braniewo w km ok. 45.824 na działce ewidencyjnej nr 1/1, obręb 0006 w Braniewie, ul. Dąbrowskiego - Sikorskiego, stanowiącej  teren zamknięty.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju,  za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni  od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/28 15:01:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska