Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1

Nr rej. IGR-II.7820.1.16.2018

z 18.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z zm.), w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych     i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Ewę Kmieć- przedstawiciela firmy „Lafrentz- Polska” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r., znak:    IGR-II.7820.1.14.2013, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej nr S-51 na odcinku Olsztyn- Olsztynek”, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2015r., znak: IGR-II.7820.1.14.2013, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2015r., znak: IGR-II.7820.1.28.2015, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 20/15 z dnia 22 października 2015 r., znak: IGR-II.7820.1.30.2015, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21/15 z dnia 03.12.2015r., znak: IGR.II.7821.1.36.2015, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 03/16 z dnia 07.03.2016 r., znak: IGR.II.7820.1.7.2016, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 33/16 z dnia 29.08.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.37.2016, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 46/16 z dnia 14.12.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.47.2016, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 23/17 z dnia 21.12.2017 r., znak: IGR-II.7820.1.40 w zakresie:

1)      zwiększenia powierzchni obszaru inwestycji w liniach rozgraniczających o:

-        obręb nr 0001 Ameryka, działka nr: 16/1, jednostka ewidencyjna 281409_5 Olsztynek;

2)      zmiany projektu budowlanego:

  1. układu drogowego:

·        droga ekspresowa S-51 - zmiana geometrii trasy zasadniczej na pełny przekrój drogi 2x2 od km 96+470,80 do km 96+621,00,

·        droga zbiorcza DZ5 - lokalna zmiana osi w planie,

·        droga dojazdowa DD1B- rezygnacja z odcinka drogi od km 0+397,37 do km 0+900,90,

·        droga zbiorcza DZ1 -  rezygnacja z odcinka drogi od km 0+000 do km 0+399,48,

·        droga dojazdowa DD6 -  zmiana niwelety drogi wraz z lokalną korektą geometrii krawędzi jezdni, poboczy, skarp i rowów,

·        droga dojazdowa DD1B- zmiany szerokości jezdni oraz korekta osi;

 

  1. odwodnienia drogowego:

·        budowa szczelnego zbiornika retencyjnego ZB4 w km 102+420 wraz z odcinkami nowej kanalizacji deszczowej doprowadzającej wodę do zbiornika ZB4 oraz odprowadzającej wodę ze zbiornika ZB4 i podłączonej w km około 101+650,

·        budowa rowów otwartych i krytych w ramach odwodnienia trasy zasadniczej, dróg zbiorczych i serwisowych z uwzględnieniem korekty niwelety w/w rowów.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/18 15:11:32
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska