Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.25.2017

Olsztyn, 15.01.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Błażewicza została wydana decyzja nr 3/18 z 15 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinku Dębień – Rybno”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

  1. 1)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 538:

- obręb 0001 Dębień, działki nr: 157, 245/1 (powstała z podziału 245), 248/1 (powstała z podziału 248), 255/1 (powstała z podziału 255), 256/1 (powstała z podziału 256), 257/1 (powstała z podziału 257), 215/1 (powstała z podziału 215), 253/3 (powstała z podziału 253/2), jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno,

- obręb 0015 Rybno, działki nr: 513, 514/1 (powstała z podziału 514), 1003/1 (powstała z podziału 1003), 1001/1 (powstała z podziału 1001), 1002/1 (powstała z podziału 1002), 516/1 (powstała z podziału 516), 21/1 (powstała z podziału 21), 22/1 (powstała z podziału 22), 23/3 (powstała z podziału 23/2), 27/1 (powstała z podziału 27), 39/1 (powstała z podziału 39), 532/3 (powstała z podziału 532/1), 532/5 (powstała z podziału 532/2), jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno,

 

  1. 2)przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową zjazdów oraz przebudową dróg innej kategorii:

- obręb 0001 Dębień, działki nr: 248/2 (powstała z podziału 248), 255/2 (powstała z podziału 255), 256/2 (powstała z podziału 256), 257/2 (powstała z podziału 257), 215/2 (powstała z podziału 215), 253/4 (powstała z podziału 253/2), jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno,

- obręb 0015 Rybno, działki nr: 514/2 (powstała z podziału 514), 1003/2 (powstała z podziału 1003), 1001/2 (powstała z podziału 1001), 1002/2 (powstała z podziału 1002), 22/2 (powstała z podziału 22), 23/4 (powstała z podziału 23/2), 524, 27/2 (powstała z podziału 27), 39/2 (powstała z podziału 39), 532/4 (powstała z podziału 532/1), 524, 537, jednostka ewidencyjna 280306_2 Rybno.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty tel. 895232697,w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 800 – 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku, gdy wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, tel. (089) 625 63 83, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”. Do wskazanej instytucji należy zgłosić się z niniejszym zawiadomieniem i dowodem osobistym.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 09:38:49
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska