Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 13.06.2018 r.

 

IGR-I.746.2.28.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek  Pana Krzysztofa Pilarczyka, pełnomocnika  PKP PLK S.A,  z dnia 6.06.2018r. ( data w pływu do tut. urzędu: 8.06.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania zmiany decyzji nr Mor/8/2018 z dnia 12 marca 2018 r., znak: IGR-I.746.2.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3 wraz  z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg  z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórka  i budowa linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii  nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454, na działce ewidencyjnej: nr 4/57 obręb Morąg, gmina Morąg,  powiat ostródzki, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel.89-5232783.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/13 15:21:53
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska