Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 8.06.2018 r.

 

IGR-I.746.2.26.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek  Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Mirosława Ropiaka, Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej                          w Olsztynie, z dnia 5.06.2018r., data wpływu: 5.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury towarzyszącej skanera tj. poprowadzenie przyłączy, wykonanie przejścia pomiędzy bunkrem akceleratora a wieżą detektorów, lokalizacji kamer, czujników, bramek detekcyjnych, ewentualnie barier i osłon antyradiacyjnych w ramach doposażenia Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z budynkiem obsługi.

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 151, obręb Rusy, gmina Braniewo, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista, tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/11 12:06:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska