Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 8.06.2018 r.

 

IGR-I.746.2.25.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Zdzisława Kucharczyka Zakład Projektowania i Usług Technicznych, pełnomocnika  Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, z dnia 23.05.2018 r., data wpływu: 25.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 dla potrzeb zasilania w energię elektryczną projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych i usługowo-handlowych przy  ul. Sikorskiego w Braniewie w skrzyżowaniu z linią kolejową 254 Tropy-Braniewo w km ok. 45.824.

 

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 1/1, obręb 0006  w Braniewie, ul. Dąbrowskiego - Sikorskiego, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi   i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista, tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/11 11:16:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska