Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
                                                                                                                        Olsztyn, 30  maja 2018 r.

 

IGR-I.746.2.24.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Mariusza Raszkiewicza, ul. Trylińskiego 14 lok. 8, 10-683 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 223) na działce nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski.
            Decyzja nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra  Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.     
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania  administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                                   
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania  (art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego).
Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/30 15:25:53
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska