Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 21.05.2018 r.

 

IGR-I.746.2.12.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda   Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Andrzeja Osipów oraz  Pani Bożeny Grądziel, działających z upoważnienia   inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,  03-734 Warszawa,   została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej  na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Ełk-Szczytno:

•      rozbiórce i/lub budowie peronów wraz z dojściami, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną   towarzyszącą w następujących lokalizacjach:

- budowa peronów stacji Szczytno na działce nr 308/26, obręb nr 5 Szczytno, miasto Szczytno, powiat szczycieński, 

- budowa przystanku osobowego Olszyny na działce nr 374, obręb Olszyny, gmina Szczytno, powiat szczycieński, 

- budowa przystanku osobowego  Jeruty na działce nr 374,  obręb  Olszyny, gmina Szczytno, powiat szczycieński, 

- budowa przystanku osobowego Świętajno na działce nr 147/4, obręb Świętajno, gmina Świętajno , powiat szczycieński ,

- budowa przystanku osobowego Kolonia  na działce nr 495/12, obręb Kolonia, gmina Świętajno, powiat szczycieński, 

- budowa peronów stacja Spychowo na działce nr 8/14, obręb Spychowo, gmina Świętajno, powiat szczycieński ,

- budowa przystanku osobowego Ruciane-Nida Zachów na działce nr 132/3,obręb 0001 Ruciane –Nida gmina  Ruciane-Nida, powiat piski,

- budowa przystanku osobowego Szeroki Bór na działce nr 243/4, obręb 0028 Snopki, gmina Pisz, powiat piski,

- budowa przystanku osobowego Pisz Wschód na działce nr 1441, obręb nr 0001 Pisz 1, gmina Pisz, powiat piski,

- budowa przystanku osobowego Stare Guty na działce nr 51/2, obręb nr 0027 Stare Guty, gmina Pisz, powiat piski,

- budowa przystanku osobowego Kaliszki na działce nr 12/1, obręb nr 0013 Kaliszki, gmina Biała Piska, powiat piski,

- budowa przystanku osobowego Biała k/Pisza na działce nr 20/10, obręb nr 001 Biała Piska gmina Biała Piska, powiat piski,

- budowa peronów stacja Drygały na działce nr 513/4, obręb nr 0006 Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski

- budowa przystanku osobowego Pogorzel Wielka na działce nr 231/5, obręb nr Pogorzel Wielka, gmina Biała   Piska, powiat piski,

- budowa przystanku osobowego Bajtkowo na działce nr 102/11, obręb Suczki, gmina Ełk, powiat ełcki,

- budowa przystanku osobowego Nowa Wieś Ełcka na działce nr 248/3, obręb nr 0031 Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki,

- budowa przystanku osobowego Ełk Szyba Zachód  na działce nr 3507/6, obręb nr 3 Ełk, miasto Ełk, powiat ełcki,

•      rozbiórce i budowie lub przebudowie i remoncie mostów w następujących lokalizacjach:

- w km 48,110 na działce nr  389/1, obręb  Płozy,  gmina Szczytno, powiat szczycieński ,

- w  km 86,323 na działce nr 130, obręb 0001 Ruciane –Nida, gmina Ruciane-Nida, powiat piski,

- w km 136,147 na działkach nr 218/1, obręb nr 0026 Monety, nr 231/5, obręb nr Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska, powiat piski,

•      rozbiórce i budowie przepustów w następujących lokalizacjach:

- w km 54,709 na działce nr 374, obręb  Olszyny, gmina Szczytno, powiat szczycieński ,

- w km 56,136 na działce nr 360, obręb  Jeruty, gmina Świętajno, powiat szczycieński ,

- w km 61,696 na działce nr 147/4,  obręb Świętajno, gmina Świętajno, powiat szczycieński, 

- w km 63,181 na działce nr 495/12, obręb Kolonia, gmina Świętajno,  powiat szczycieński, 

- w km 70,377 na działce nr 8/2, obręb Spychowo, gmina Świętajno, powiat szczycieński, 

- w km 131,712 na działce nr 76/2, obręb nr 0006 Drygały,  gmina Biała Piska, powiat piski,

- w km 137,624 na działce nr 218/2, obręb nr 0026 Monety, gmina Biała Piska, powiat piski,

•      budowie siedmiu masztów teletechnicznych.

- budowa masztu teletechnicznego na działce nr 374, obręb  Olszyny, gmina Szczytno, powiat szczycieński, 

- budowa masztu teletechnicznego na działce nr 8/14, obręb Spychowo, gmina Świętajno,  powiat szczycieński, 

- budowa masztu teletechnicznego na działce nr 142/68, obręb  nr 2 Pisz, gmina Pisz, powiat piski,

- budowa masztu teletechnicznego na działce nr 513/4, obręb nr 0006 Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski,

- budowa masztu teletechnicznego na działce nr 102/11, obręb Suczki, gmina Ełk, powiat ełcki.

- budowa 2 masztów teletechnicznych na działce nr 1263/39, obręb nr 3 Ełk miasto Ełk, powiat ełcki

•      budowie lub remoncie nastawni

- budowa nastawni na działce nr 8/14, obręb Spychowo, gmina Świętajno, powiat szczycieński ,

- remont  nastawni na działce nr 142/68, obręb  nr 2 Pisz, gmina Pisz, powiat piski

- budowa nastawni na działce nr 513/4, obręb nr 0006 Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski.

 

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/23 15:00:28
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska