Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 2.08.2019 r.

 

IGR-I.746.2.17.2019

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2018 r., poz.2096 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Jana Kopra pełnomocnika PKP Energetyka S.A.  ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa  z dnia 19.07.2019r. (data wpływu: 23.07.2019 r.), uzupełnionego w dniu 2.08.2019r. , zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych SN 15 kV zasilających podstację trakcyjną PT Kętrzyn, budowie kabli zasilaczy 3 kV, budowie kabli sterowniczych, budowie kabli powrotnych,               w związku z elektryfikacją linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze.

                 Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działkach  ewidencyjnych:  nr 1/21  z obrębu 7 miasto Kętrzyn, nr 138 obręb 21 Kruszewiec oraz 49/4 obręb 15 Karolewo , gmina Kętrzyn,  powiat kętrzyński,  stanowiących  teren zamknięty.

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek – kierownik oddziału , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/08/05 11:12:45
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska