Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.11.2019

z dnia 28.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 05.06.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.06.2019 r.), uzupełniony w dn. 25.06.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbiórki starego i budowy nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w ramach zadania: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280301_1 Działdowo, obręb 0001 Miasto Działdowo, działki nr: 1813, 1820,

-        jedn. ewid. 280302_2 Działdowo, obręb 0009 Kisiny, działki nr: 550/1, 769;

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, budową tymczasowych obiektów budowlanych:

-        jedn. ewid. 280301_1 Działdowo, obręb 0001 Miasto Działdowo, działki nr: 1812, 1820,

-        jedn. ewid. 280302_2 Działdowo, obręb 0009 Kisiny, działki nr: 681, 769;

3) obejmujących tereny wód płynących, w oparciu o art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

-        jedn. ewid. 280301_1 Działdowo, obręb 0001 Miasto Działdowo, działki nr: 1970,

-        jedn. ewid. 280302_2 Działdowo, obręb 0009 Kisiny, działki nr: 128.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 328 w godzinach 12.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/07/02 15:02:24
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska