Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                         Olsztyn, 01 lutego 2019 r.

 

IGR-I.746.2.2.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE                

 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Karoliny Płusa, Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, pełnomocnika inwestora: Egger Biskupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Biskupiec – Kolonia Druga, ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec, 

                 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej na szlaku Biskupiec Reszelski – Mrągowo linii kolejowej nr 223 relacji Czerwonka – Ełk na działce nr 163/1 w obrębie 0001 Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, powiat olsztyński.

            Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:19:57
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska