Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - nabór wniosków na rok 2013

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2013, który odbędzie się w terminie
od 1 do 30 września 2012 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn (pok. 310, III p.) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając drogą pocztową na wskazany adres.

 

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 28 września 2012 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 30 września 2012 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu, w zakładce dotyczącej Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod adresem:

 

!!! Uwaga - wzory dokumentów programowych oraz zasady realizacji programu nie ulegają zmianom !!!

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2012/08/31 15:14:16
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska