Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (edycja 2012)

 
 Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012) należy wypełnić zgodnie ze wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku (dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/688/9340/Narodowy_Program_Przebudowy_Drog.html). Do wniosku należy dołączyć niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.
 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój należy składać w sekretariacie (pok. 310, III p.) Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 7 września do 5 października 2011 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

 

Godz. 1530 dnia 5 października 2011 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu WZFE, wnioski przekazane lub nadesłane po ww. terminie zostaną uznane za przekazane po terminie i zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 Dnia 31 października 2011 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 
Dnia 14 listopada 2011 roku upływa termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej.*
 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Oddziału Kontraktu Wojewódzkiego i Programów Krajowych- p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 314.


* Harmonogram realizacji Programu – pkt 14 programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu.

 
!!! Uwaga - w nowym programie wieloletnim ulegają zmianom wzory dokumentów programowych !!!
 
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2011/10/03 14:48:31
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska