Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacja

 

1)    Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 września br. projekt ustawy budżetowej na rok 2013, zakłada ustalenie planowanych wydatków na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 r. na kwotę 500 mln zł.

Powyższe przekłada się na zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje celowe w poszczególnych województwach (w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego zakłada zmniejszenie kwoty dotacji na rok 2013 do 29 850 tys. zł).

 

2)    Wstępne założenia do projektów zmian w programie:

 

W celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego równego dostępu do oferowanego wsparcia finansowego na zmienionych, korzystniejszych zasadach, projekt przewiduje przeprowadzenie przez wojewodów uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Udostępniona zostanie również możliwość zmiany wniosków zgłoszonych w toku naboru przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem programu we wrześniu 2012 r. Dodatkowy nabór wniosków zostanie przeprowadzony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Ministrów, która powinna wejść w życie w listopadzie br. Dodatkowy nabór wniosków będzie trwał 10 dni od daty jego ogłoszenia na stronie BIP tutejszego urzędu.

Opracowane w MAC projekty nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych modyfikują zasady dofinansowania z budżetu państwa zadań planowanych do realizacji w ramach programu w latach 2013-2015. Zakładają one zwiększenie maksymalnego udziału dotacji celowej z budżetu państwa z 30% do 50% kosztów realizacji zadania, przy jednoczesnym zmniejszeniu minimalnego udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego z 70% do 50% tych kosztów.

 
 
 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2012/11/21 14:18:20
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska