Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2014 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

31.10.2013

 

1.      Wstępna lista rankingowa wniosków>>w pliku do pobrania poniżej

2.      Arkusz oceny merytorycznej >>w pliku do pobrania poniżej

 

 

UWAGA!

 

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
10 - 575 Olsztyn (pok. 360, III p.) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając drogą pocztową na wskazany adres.

W przypadku zastrzeżeń składanych osobiście godzina 15:30 dnia 14 listopada 2013 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Zastrzeżenia złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione.

W przypadku zastrzeżeń przesłanych drogą pocztową data 14 listopada 2013 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Zastrzeżenia opatrzone późniejszą datą nadania nie zostaną uwzględnione.

 


KOMUNIKAT:
 

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Ministrów z dnia 29.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” Komisja Wojewódzka informuje, iż w przypadku gdy na Wstępnej liście rankingowej znajdują się dwa wnioski złożone przez wnioskodawcę, wniosek z mniejszą ilością punktów staje się wnioskiem ponadlimitowym (punkt 10.7. programu).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2013/10/31 15:15:51
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska