Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
REJESTRY I WYKAZY

   

 

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów 

Pliki do pobrania:

 ikonka   wykaz___stacje_demontazu_pojazdow__i_punkty_zbierania_pojazdow___grudzien_2008.pdf

   
  Wykaz rejestrów prowadzonych na podstawie  ustawy:

 

ustawy o ochronie przyrody z dnia 2004-04-16 (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 880 ze zm.)

 

1.REJESTR FORM OCHRONY PRZYRODY

Art. 114. [Dokumentacja zasobów przyrody]  Regionalny dyrektor ochrony środowiska gromadzi dokumentację dotyczącą zasobów, tworów i składników przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska prowadzi rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, położonych w całości lub w części na obszarze jego działania.

  

Zgodnie z art. 6 rozdziału 2. ww. ustawy  Formami ochrony przyrody są:

 

  1)  parki narodowe;

 

  2)  rezerwaty przyrody;

 

3)      parki krajobrazowe;

 

  4)  obszary chronionego krajobrazu;

 

  5)  obszary Natura 2000;

 

  6)  pomniki przyrody;

 

  7)  stanowiska dokumentacyjne;

 

  8)  użytki ekologiczne;

 

  9)  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

 

  10)  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 

      rejestr___parki_krajobrazowe.pdf
     rejestr__rezerwaty_przyrody.pdf
     rejestr_obszarow_chronionego_krajobrazu.pdf

     rejestr_zespoly_przyrodniczo_krajobrazowe.pdf
     uzytki_ekologiczne.pdf

POMNIKI PRZYRODY

        pomniki_przyrody_gminy_b.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_d.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_e.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_f.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_g.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_i.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_j.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_k.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_l.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_m.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_n.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_o.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_p.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_r.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_s.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_swietajno.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_t.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_w.pdf
       pomniki_przyrody_gminy_z.pdf

           mapa_jeziora_sorkiwckie.pdf
       mapa_jezioro_limajno_i_okolice.pdf
       mapa_kobulckie_wzgorza.pdf
       mapa_obszarow_chronionego_krajobrazu.pdf
       mapa_rzeka_babant_i_jezioro_biale.pdf
       mapa_torfowisko_zocie.pdf
       mapa_zyzdroj.pdf

 

 

Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku

i jego ochronie
wykaz prowadzi się na podstawie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 )
Art. 22. 1. Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są obowiązane organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2. ww. ustawy.

Informacje o wykazie - pokój nr 287,    tel. 523 22 02

Wykaz dostępny jest na stronie BIP Urzędu -  podstrona Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 

Rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 Informacje o wykazie - pokój nr 287,    tel. 523 22 02

 Uwaga:  z dniem 1 stycznia 2008 roku rejestr prowadzi marszałek województwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2008/12/03 12:42:17
Redaktor wprowadzający: