Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Statut Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  116

 

WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

 

z dnia 26 czerwca 2006 roku

 

w sprawie nadania Statutu Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie.

 

 

 

         Na podstawie art.238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się Statut Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                  Wojewoda

                                                                  Warmińsko-Mazurski

                                                                  Adam Supeł

 

 

 

                                                                                   Załącznik do

                                                                                  Zarządzenia nr 116

                                                                                  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

                                                                                  z dnia 26 czerwca 2006 roku

 

 

 

S T A T U T

 

PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  RYBACKIEJ  W  OLSZTYNIE

 

 

§ 1.

 

Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie, zwana dalej „Strażą”, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, utworzoną zarządzeniem nr 155 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie oraz ustalenia jej regulaminu.

 

§ 2.

 

Straż jest państwową jednostką budżetową.

 

§ 3.

 

Siedzibą Straży jest miasto Olsztyn.

 

§ 4.

 

Obszarem działania Straży jest województwo warmińsko-mazurskie.

 

§ 5.

1. Podstawowym zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. nr 66, poz. 750 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)  zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków, minogów i innych organizmów żyjących w wodzie;

2)    zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami, minogami

i innymi organizmami żyjącymi w wodzie;

3)  sprawowanie w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką.

2. Do zadań Straży należy także:

1) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

2) współpraca z Policją oraz innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wykonywania ustawowych zadań Straży oraz udzielania niezbędnej pomocy tym jednostkom na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) realizacja zadań wynikających z mocy odrębnych przepisów.

 

§ 6.

 

1.     Kierownikiem Straży jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, zwany dalej „komendantem wojewódzkim”, podległy bezpośrednio Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

2.     Komendant wojewódzki kieruje pracą Straży przy pomocy zastępcy komendanta wojewódzkiego, pracowników biura Straży oraz komendantów posterunków rejonowych.

 

§ 7.

 

1.     Komendanta wojewódzkiego powołuje i odwołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

2.     Komendant wojewódzki, jako pracodawca, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników Straży.

 

§ 8.

 

Szczegółową organizację i sposób działania Straży określa jej regulamin nadany w drodze zarządzenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

 

§ 9.

 

Zmiany do niniejszego Statutu wprowadza się w trybie właściwym do jego nadania.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2010/11/29 09:07:32
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska