Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego- Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
 
Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:

 Biuro Wojewody
 Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
 10-575 Olsztyn
 
Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod nr (89) 523-22-78 lub pocztą elektroniczną na adres sekrbw@uw.olsztyn.pl
 

Zgodnie z zarządzeniem nr 293 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w  sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, petycji, innych sygnałów obywateli, interwencji poselskich i senatorskich oraz wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie:

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,  10-575 Olsztyn, pokój nr 151, tel. (89) 523-25-52 w następujących dniach i godzinach:
poniedziałki - 7.30-16.00
wtorki-piątki - 7.30-15.30

 
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko ( nazwa) i adres zamieszkania ( w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.
 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt. 1).

 

Zarządzenie nr 293  Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, petycji i innych sygnałów obywateli, interwencji poselskich i senatorskich oraz wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. - poniżej plik do popbrania

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/06/03 13:41:06
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska