Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Nr rej. IGR-II.7821.1.2018
z dnia 19.06.2018 r.
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2018 r., została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Olsztyńskiego Nr Sta/152/2017 z dnia 11 października 2017 r., znak: BI-II.6740.17.151.2017.AŻ7 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej nr 162048N, położonej w obrębie Dorotowo, gm. Stawiguda.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 730 - 1530).
Decyzja niniejsza jest ostateczna, nie służy od niej dalszy środek odwoławczy.
Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/06/21 13:05:03
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu