Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Załącznik nr 1

 

IGR-II.7840.3.94.2018

Olsztyn, 9.10.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.,  ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, została wydana decyzja Nr Dźw/074/18 z dnia 9.10.2018 r., znak: IGR-II.7840.3.94.2018 zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Dźw/084/15 z dnia 26.05.2015 r., znak: IGR-II.7840.3.77.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę „Dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn w zakresie słupów nr: 2/WI, 4/WI, 5/WI, 6/WI, 7/WI, 8/WI, 9/WI, 11/WI, 12/WI, 13/WI, 14/WI, 20/WI, 21/WI, 22/WI, 23/WI, 27/WI, 28/WI, 29/WI, 32/WI, 33/WI, 36/WI, 37/WI, 1/DZ, 2/DZ, 3/DZ, 4/DZ, 5/DZ, 6/DZ, 7/DZ, 8/DZ, 9/DZ, 10/DZ, 14/DZ, 15/DZ, 16/DZ, 18/DZ, 19/DZ, 20/DZ, 23/DZ, 24/DZ, 25/DZ, 28/DZ, 29/DZ, 36/DZ, 37/DZ, 38/DZ, 39/DZ, 40/DZ”,

w zakresie:

zmiany słupa 40/DZ (102) z typu M3NL spec.-5 na M3NL spec.+0 na działce nr 152, obręb 0015 Sąpłaty, jedn. ewid. 281702_2 Dźwierzuty.

 

Pozostałe warunki decyzji Nr Dźw/084/15 z dnia 26.05.2015 r., znak: IGR-II.7840.3.77.2015 pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30).

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/11 15:35:58
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska