Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

Warmińsko-Mazurski

Urząd Wojewódzki

w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

IGR-II.7820.1.49.2018

Olsztyn, 10.01.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Kozaka została wydana decyzja nr 5/19 z 10 stycznia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania:

„Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 12+060 do 12+260  w m. Wozławki”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280104_5 Bisztynek, obręb 0017 Wozławki, działka nr: 87/2, 21/5 (powstała z podziału działki 21/3), 16/3 (powstała z podziału działki 16/1), 16/5 (powstała z podziału działki 16/2);

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu:

-        jedn. ewid. 280104_5 Bisztynek, obręb 0017 Wozławki, działka nr: 15/3, 17, 16/6 (powstała z podziału działki 16/2),  16/4 (powstała z podziału działki 16/1), 19/1, 21/6 (powstała z podziału działki 21/3).

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 od poniedziałku do piątku od godziny 1200 – 1500. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku, gdy wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W sprawie wydania nieruchomości w terminie umożliwiającym zwiększenie wysokości odszkodowania za nieruchomość należy zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, tel 89 521 28 32, gdzie zostanie podpisany w tej sprawie „Protokół wydania  nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

 

 

 

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zbigniew Pazerski

Dyrektor Wydziału

Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

W Warmińsko – Mazurskim

Urzędzie Wojewódzkim

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:17:59
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska