Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                         Olsztyn, dnia 26.08.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                IGR-I.746.2.21.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Zakrzewskiego, Eltel Networks Energetyka SA, działającego z upoważnienia Energa-Operator S.A z siedziba w Gdańsku, Oddział   w Olsztynie, z dnia 23.07.2019 r., uzupełniony w dniu 19.08.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej  110 kV relacji Iława – Iława Wschód – Lubawa – Ostróda – Ostróda Wschód – Gietrzwałd na części działki ewidencyjnej nr 140/1 obr. Biesal, gmina Gietrzwałd, stanowiącej teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/08/27 15:59:44
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska