Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                     IGR-II.7820.1.15.2019

z dnia 08.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Tomasza Raczkowskiego, Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie reprezentującego inwestora - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została wydana decyzja zmieniająca nr 12/19 z 07.08.2019 r. decyzję nr 20/17 z dnia 26.09.2017r., znak: IGR‑II.7820.1.21.2017, dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo - Kisiny”.

w zakresie:

1)  w treści decyzji na stronie 1:

udzielam zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny”

 

dodano zapis:

„Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny od km 56+315,64 do km 57+775;

Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny od km 57+775 do km 58+850.”

 

2) w zakresie projektu budowlanego:

 

zatwierdzono załącznik graficzny, tj. projekt zagospodarowania terenu z podziałem inwestycji na etapy – Załącznik nr 1.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Pozostałe warunki decyzji nr 20/17 z dnia 26.09.2017r, znak: IGR-II.7820.1.21.2017  pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 323 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/08/09 10:47:33
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska