Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 6.08.2019 r.

 

IGR-I.746.2.20.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Toliczenko - Bernartowicza, działającego   z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, z dnia 22.07.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu: 24.07.2019 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN na działce nr 245/3 obręb Siedliska, gmina Ełk, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/08/06 15:37:32
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska