Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 18.07.2019 r.

 

IGR-I.746.2.15.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Romualda Mądrego i Pani Katarzyny Głodek, działających z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarząd z siedzibą w Warszawie,  w dniu 18.07.2019 r. została  wydana decyzja zmieniająca decyzję nr Bsc/8/2015 z dnia  12 lutego 2015 r., znak: IGR-I.746.2.19.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0002179_WAR_C, w ramach Narodowego   Planu   Wdrażania  ERTMS, z dnia 15.01.2015 r., na działce ewidencyjnej  nr 284/22 obręb 1 Bielice, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, stanowiącej teren zamknięty.

 

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju,  za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni  od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.         

 

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/07/19 12:45:39
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska