Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

WOJEWODA

WARMIŃSKO-MAZURSKI

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

Elbląg, 02 lipca 2019 r.

IGR-II.7840.9.6.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, została wydana Decyzja Nr Fr/09/19 z 01 lipca 2019 r., znak: IGR-II.7840.9.6.2019, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

obejmująca:

przebudowę nabrzeży w porcie rybackim we Fromborku 

gmina Frombork, powiat Braniewski,

-   działki nr 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/4, 8/1, 274/4 w obrębie 0006 Frombork – Miasto,

-   działka nr 1000/20, 1000/22 w obrębie 0003 Krzyżewo.

          Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach (poniedziałek – piątek 1200 – 1500).

 

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 Geodezji i Rolnictwa

 

Zbigniew Pazerski

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/07/03 14:26:33
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska