Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                         IGR.II.7820.1.14.2019

Olsztyn, dnia 27.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Berę, z dnia 17.06.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.06.2019 r.) uzupełnionego w dniu 26.06.2019 r., została wydana decyzja Nr 11/19 z dnia 27.06.2019 r., znak: IGR-II.7820.1.14.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 41/18   z dnia 12.10.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2018, udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego  i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze”,

w zakresie:

1)   w treści decyzji na stronie 1 w punkcie:

„1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:”

-     wykreślam z jednostki ewidencyjnej 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb 0013 Mikosze, 

     działkę nr 128/1;

-   dopisuję w jednostce ewidencyjnej 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb 0013 Mikosze,

    działkę nr 128/3 (powstała z podziału 128/1);

2)   w treści decyzji n a stronie 2 w punkcie:

„5. Zatwierdzenie podziału nieruchomości.”

-   dopisuję- nieruchomości ujawnionej w OL1P/00007284/7 położonej w obrębie nr 0013 Mikosze, jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, w skład której wchodzi działka nr 128/1 dzielona na następujące działki:

1. dz. nr 128/3 o pow. 0,0138 ha                       

2. dz. nr 128/4 o pow. 0,0375 ha                       

powierzchnia razem: 0,0513 ha;

3)   w treści decyzji na stronie 2 w punkcie:

„6.1. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy działki o numerze:”

-     wykreślam z jednostki ewidencyjnej 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb 0013 Mikosze, 

     działkę nr 128/1;

-     dopisuję w jednostce ewidencyjnej 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb 0013 Mikosze,

    działkę nr 128/3 (powstała z podziału 128/1);

 

Pozostałe warunki decyzji nr 41/18 z dnia 12.10.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2018 pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek 1200 – 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

                                                                                                                                                                                  

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/06/27 14:35:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska