Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.9.2019

z dnia 27.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 29.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2019 r.), uzupełniony w dn. 14.06.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczki – Żabiny, od km 86+999,50 do km 89+166,00.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280306_2 Rybno, obręb 0017 Tuczki, działki nr: 34/2, 324, 319, 320, 321, 322, 323, 134, 27, 325, 3056/4, 3056/3, 29/1, 29/2, 30, 31, 33/2, 32, 33/3, 33/1,

-        jedn. ewid. 280306_2 Rybno, obręb 0019 Żabiny, działki nr: 153/5, 34, 36.

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową zjazdu, innej drogi publicznej i sieci uzbrojenia terenu:

-        jedn. ewid. 280306_2 Rybno, obręb 0017 Tuczki, działki nr: 29/1, 320,

-        jedn. ewid. 280306_2 Rybno, obręb 0019 Żabiny, działka nr 37.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 328 w godzinach 12.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/06/27 10:34:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska