Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 12.06.2019 r.

 

IGR-I.746.2.12.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Daniela Niedźwieckiego, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, z dnia 10.06.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11.06.2019 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu przystanku osobowego Olsztyn – Dajtki, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK216 Olsztyn - Działdowo, na działce  nr 124/12, obr. geodezyjny 151 Olsztyn, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/06/12 13:11:29
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska